سلام تست می شود

NGO مورد بررسی هستیا اندیشه20ص

NGO مورد بررسی

معرفی

چشم انداز

اهداف

اعضای هئیت مؤسس چه کسانی هستند

چه کسی یا کسانی NGO را حمایت مالی می‌کنند

مشکلات سازمان چیست

روابط اعضای NGO با همدیگر چگونه می‌باشد

آیا با NGO ها یا نهاد‌های دیگر در ارتباطید

فعالیت‌های انجام شده توسط هستیا را ذکر بفرمایید

مسائل زن و خانواده از محضر آیت‌الله امینی

جایگاه زن از دیدگاه اسلام

ناقص بودن عقل زنان

مسائل حقوق بشر درباره جایگاه زن و مرد

حق حیات و زندگی

حق آزادی

حق استفاده از منابع طبیعی

حق بهداشت و درمان

حق اشتغال

حق تملک و تصرف در اموال خود

حق امنیت

حق جعل قانون و در سایه قانون زیستن

حق دخالت و مشارکت در حکومت

حق اختیار همسر

حق داشتن و تربیت فرزند

حق اندیشیدن و عقیده داشتن

حق تحصیل علم

حق تکامل روحی و معنوی

روابط زن و مرد در جامعه

الگوی زن مسلمان از دیدگاه امینی

نتیجه‌گیری

آرامش بجای استرس امتحان16ص

نقش خانواده ها در کاهش اضطراب امتحان

نقش خانواده ها

نقش مدیران

نقش معلمین

نقش دانش آموزان

کنترل اضطراب قبل از امتحان و هنگام مطالعه

نقش برنامه ریزیان

امتحانات و استرس

با برنامه ریزی قبلی مطالعه کنید

به اندازه کافی بخوابید

تغذیه مناسب داشته باشید

تحرک داشته باشید

تمرین های آرامش بخش را فراموش نکنید

شروع آرامش با نفس کشیدن

لزوم مشاوره

آموزش30ص

گامی نـو

آموزش

آموزش مستمر ضمنی

آموزش رسمی یا مدرسه ای

آموزش غیر رسمی

آموزش هشتگانه

استانـدارد آمـوزشـی

مهارتهای فنی ومفهومی وانسانی

انگیزش

عوامل گوناگون موثر در فرآیند انگیزش

ویژگیهای فردی

ویژگی های شغلی

همگامـی ایـران با تحولات جهانـی

استراتـژی و راهبردهـا

روش چیست؟

واژه روش در نوشته های ادبی, تاریخی, اداری و آموزشی

مراحل یادگیـری در نظام آمـوزش های کاربـردی

قلمـرو شناخت -دانش

فرآینـد یادگیـری دانش

قلمـرو مهـارت - توانش

فرآینـد یادگیـری مهـارت

قلمـرو نگرش -بینش

فرآینـد یادگیـری تغییر نگـرش

توانایی های مورد نیاز در استفـاده از روش هـای کاربـردی

برقراری ارتباط روش های آموزشی با مهارتهای شغلی

نمایش برقراری ارتباط روش های آموزشی با مهارتهای شغلی

برقراری ارتباط روش های کاربردی با هدف های آموزشی

برقراری ارتباط روش های آموزشی با مهارتهای شغلی

نمایش برقراری ارتباط روش های آموزشی با مهارتهای شغلی

نتیجـه گیـری

آموزش ابتدایی15ص

آموزش ابتدایی

ساختار آموزشی

ساختار مراکز آموزش ابتدایی

اهداف دراز مدت آموزشی

اهداف کوتاه مدت آموزشی

برنامه های آموزشی

نرخ جلسات هفتگی پایه های مختلف تحصیلی

پروژه‌‌های آموزشی

پروژه آموزش 2000

پروژه آموزش بهداشت در مدارس

پروژه کمک اجتماعی در حمایت از آموزش 8 ساله ابتدایی

پروژه KITGI

پروژه هدایت حرفه‌ای دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی حومه و روستا‌های کشور

پروژه آموزش و پرورش بدون کیف

پروژه تهیه کتاب راهنمای معلمان

طرح ادغام مدارس روستایی ابتدایی

نرخ مناطق و مدارس تحت پوشش طرح ادغام مدارس

آمار تحصیلی

آمار مدارس ابتدایی شبانه‌روزی محلی و مدارس ابتدایی با خوابگاه

نرخ مدارس ابتدایی شبانه‌روزی محلی دخترانه

نرخ مدارس ابتدایی پانسیونی دخترانه

نرخ افت تحصیلی

نرخ ابقاء تحصیلی در کلاس پنجم

ضریب کار آیی

ارزشیابی تحصیلی

آلمان و آموزش و پرورش در آن23ص

آلمان و آموزش و پرورش در آن

نظام آموزشی در آلمان

تحصیلات پایه

تحصیلات عالی

مراحل تحصیلی

مرحله اول دانشگاهی

دانشگاهها

مرحله دوم دانشگاهی

مرحله سوم دانشگاهی

هزینه های زندگی در آلمان

اطلاعات عمومی آلمان

نام استانهای فدرال آلمان و مراکز آنها

دوره های تحصیلی و مراحل اخذ پذیرش تحصیلی کشور آلمان

تقسیم بندی دانشگاه ها

مدارک لازم جهت روادید تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی در آلمان

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های آلمان

آلمان

جغرافیا

ایالت‌های آلمان

طبیعت

آب و هوا

اقتصاد

مردم

ویژگی‌های جمعیتی

مسائل اجتماعی

زبان آلمانی

آموزش اثربخش معلم از نظر گوردون11ص

زمینه آموزش اثر بخش معلم

الگوی آموزش اثربخش

تفاوت بین نقش یک معلم اثر بخش و ناکارا در ایفای نقش خود به عنوان تسهیل کننده یادگیری در کلاس درس

معلمان اثر بخش

معلمان ناکارا

ویژگی های معلمان اثربخش

تشویق

یادآوری

نگه داشتن دانش آموز در فضای یادگیری

جلب توجه

حرکت در بین دانش آموزان

محبت به دانش آموزان

منبـع